Hlavním posláním Spolku pro rozvoj části města Příbram - Kozičín je  podporovat a rozvíjet  svou činností  praktické uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje a podněcovat zájem lidí o další oblasti života, kde se uplatňuje ekologický a  všestranně zodpovědný přístup k životu s vysokým stupněm soběstačnosti.

Hlavní činností Spolku pro rozvoj části města Příbram Kozičín je provozování komunitního centra Kozičínský Klaban. Jednotlivé činnosti v komunitním centru (minifarma, agroturistika, lesní mateřská škola) na sebe vzájemně navazují a účelně se doplńují tak, aby plnily poslání spolku.

Spolek dále poskytuje hostinskou činnnost v provozovně Kozičínský Klaban na kterou navazuje dětské hřiště, podává informace o značených cestách a CHKO Brdy, organizuje  kulturní a společenské akce a realizuje propagační a popularizační činnost směřující k rozvoji kulturního, společenského a turistického rozvoje části města Příbram – Kozičín.

UložitUložit

Občanské sdružení pro rozvoj části města Příbram  bylo založeno v prosinci roku 2010.

V souladu se stanovami a vícezdrojovým způsobem financování a dobrovolnickou aktivitou místní komunity, sdružení rozvíjí svou činnost.

V roce 2010 uzavřelo partnerskou smlouvu s osadním výborem Kozičín, se kterým  spolupracuje  při realizaci jednorázových akcí a podílí se na realizaci veřejně prospěšných aktivit.

Od roku 2010 spolek pravidelně pořádá jednorázové kulturní akce: oslavy Silvestra s  místní komunitou, oslavy narozenin, dětské dny, kozičínské slavnosti, hudební večery, přednášky o výrobě piva a pivovarnictví.

Občanské sdružení v roce 2011 a 2012 se stalo úspěšným žadatelem Biograntu Veolia, ze kterého začalo budovat mikropivovar, minifarmu a upravovat venkovní prostor .

V roce 2016 se sdružení přeměnilo v souladu s platnou legislativou ve spolek. V rámci této změny, byly rozšířeny  stanovy o  vedlejší činnost - prodej občerstvení. Na základě této skutečnosti spolek získal živnostenský list na hostinskou činnost.
fp.png

klabanek

Kozičínský Klabánek

UložitUložit

infocentrum

Infocentrum

©  Spolek pro Rozvoj části města Příbram-Kozičín | WEBby KOWORKS.CZ
© Spolek pro rozvoj části města Příbram - Kozičín